top of page

การประชุมโต๊ะกลม ระหว่าง สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ และ NBT 🤝✨


การประชุมโต๊ะกลม (แบบไม่เป็นพิธีการ) สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยกลุ่มวิจัยพัฒนาธนาคารเชื้อพันธุ์พืชและจุลินทรีย์กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการร่วมกันขับเคลื่อนเครือข่ายศูนย์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชแห่งชาติ (NPGRC) ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายของทรัพยากรพันธุกรรมพืช 🌳✨

🗓️ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น.- 16.00 น.

นางปิยรัตน์ ธรรมกิจวัฒน์ ผอ.สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ และนางกัญญาภรณ์ พิพิธแสงจันทร์ ผอ.กลุ่มวิจัยพัฒนาธนาคารเชื้อพันธุ์พืชและจุลินทรีย์ และนางสาวภรณี สว่างศรี ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนาเห็ด และข้าราชการ ร่วมประชุมโต๊ะกลม (แบบไม่เป็นพิธีการ) เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือเบื้องต้นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอนุรักษ์ความหลากหลายของทรัพยากรพันธุกรรมพืชของประเทศไทย และความร่วมมือภายใต้เครือข่ายของศูนย์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชแห่งชาติ (National Plant Genetic Resources Center, NPGRC) รวมทั้งความร่วมมือในการขับเคลื่อนเครือข่ายศูนย์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชแห่งชาติ โดยให้เพิ่มการประชาสัมพันธ์ชื่อของเครือข่ายศูนย์ทรัพยากรพันธุกรรมพืช และกิจกรรมความร่วมมือในด้านการอนุรักษ์เชื้อพันธุ์พืชและการใช้ประโยชน์ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อไป โดย สวทช. มี นายศิษเฎศ ทองสิมา ผู้อำนวยการธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ และทีมงานวิจัย ได้แก่ น.ส.อนุตรา ณ ถลาง นายรัตเขตร์ เชยกลิ่น น.ส.ธิติยา บุญประเทือง และ น.ส.อุษาวดี ชัยพรม โดยการประชุมครั้งนี้ได้ข้อสรุปถึงความร่วมมือต่อไปในอนาคต 🤝✨

10 views0 comments

Comments


bottom of page