top of page

ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล✨

🗓️ วันที่ 25 สิงหาคม 2566

คณะอาจารย์และนักศึกษา จากภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล นำโดย รศ.ดร.วทิพย์ ตั้งจิตติโภคิน ฟังบรรยายในหัวข้อการพัฒนางานวิจัยด้านมนุษย์พันธุศาสตร์และชีวสารสนเทศศาสตร์ รวมทั้งองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการ “พันธุศาสตร์ประเทศไทย” หรือ “Genomics Thailand” ซึ่งหนึ่งในพันธกิจที่ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (NBT) วิจัยและพัฒนาอยู่ในปัจจุบัน

ดร.ศิษเฎศ ทองสิมา ได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ร่วมถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในโครงการร่วมกับ ดร.วอทันยู นครศรี บรรยายถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูลจีโนม

คณะอาจารย์และนักศึกษา ได้มีโอกาสและเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ การแพทย์แม่นยำด้วยการตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาที่จำเพาะกับลักษณะพันธุกรรมของบุคคล (Precision Medicine) การดูแลสุขภาพร่างกาย ตลอดจนการบริโภคอาหาร รวมถึงการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่าง ๆ ตามลักษณะพันธุกรรมของแต่ละบุคคล ตลอดจนการต่อยอดงานวิจัยใหม่ ๆ ในอนาคต ร่วมกับนักวิจัยจาก NBT เพื่อเป็นการให้ความรู้และแรงบันดาลใจแก่นักศึกษา

นอกจากนี้ ดร.ชุมพล งามผิว ได้นำทีม คณะอาจารย์และนักศึกษา เข้าเยี่ยมชม ห้องปฎิบัติการข้อมูลกลาง หรือ “Data Center” ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ออกแบบมาเพื่อรองรับงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลจีโนมในโครงการ Genomics Thailand โดยเฉพาะ ทั้งยังเป็นระบบโครงสร้างสนับสนุนงานทางด้านการวิจัยและพัฒนารองรับความต้องการใช้ประโยชน์ข้อมูลจีโนมร่วมถึงให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลพันธุกรรมในอนาคต 🧑🏻‍💻👩🏻‍💻

4 views0 comments

Comments


bottom of page