top of page

โครงการจีโนมิกส์ประเทศไทย (Genomics Thailand) และภารกิจของ NBT


📌 คณะรัฐมนตรี เห็นชอบและอนุมัติในหลักการแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ซึ่ง สวทช. โดย NBT ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลด้านชีวสารสนเทศเพื่อรองรับการบริหารจัดการ จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลพันธุกรรมประชากรไทย 50,000 ราย

📌 นอกเหนือจากนี้ NBT ยังมีบทบาทในการบริหารจัดการข้อมูล โดยมีการจัดทำระบบการเข้าถึงข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนามาตรฐานของข้อมูลและเครื่องมือช่วยวินิจฉัย การรักษาความปลอดภัยและรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของอาสาสมัครตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

📌 โครงการจีโนมิกส์ประเทศไทย จะมีส่วนช่วยให้คุณภาพชีวิตของประชากรไทยดีขึ้น ทั้งในด้านความแม่นยำในการรักษา ลดการเจ็บป่วย และลดค่าใช้จ่ายจากการรักษาโรค

20 views0 comments

Recent Posts

See All

ซอฟต์แวร์ PharmVIP พัฒนาโดยนักวิจัยจากธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ สวทช. ✨💻

ทีมวิจัยธนาคารข้อมูล ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ สวทช. นำทีมโดย ดร.จิตติมา พิริยะพงศา 👩🏻‍💻 ได้พัฒนาซอฟต์แวร์ PharmVIP เพื่อวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลพันธุกรรมในยีนที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อยา และร

Kommentarer


bottom of page