top of page

NBT ร่วมหารือกับทีม สสจ.เพชรบูรณ์ เรื่องการจัดการข้อมูลด้านการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ ซี (HCV)

ผู้อำนวยการธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (NBT) ร่วมด้วยนักวิจัย ดร.รุจิพัชร์ วสิษฐ์ธัญเกษม และ ดร.วอทันยู นครศรี ✨ ร่วมประชุมพร้อมกับ แพทย์หญิง โสมสุรางค์ พั้วช่วย อายุรแพทย์ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์, นายแพทย์ ณรงค์ฤทธิ์ ขุนภักดี อายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหารและตับ และ ดร.นภาพร พิมพ์สิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ สสจ.เพชรบูรณ์ และแพทย์ พยาบาล ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ ซี 👨🏻‍⚕️🧑🏻‍🔬 เรื่องการจัดการข้อมูลด้านการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ ซี (HCV) จ.เพชรบูรณ์ เพื่อออกแบบและจัดทำแนวทางการเก็บข้อมูลการรักษาของผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี จ.เพชรบูรณ์ ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการใช้งานในอนาคต 💻🔬✨


🙏🏻 ขอขอบคุณภาพข่าวจาก NCDs Newspaper 🗞

30 views0 comments

Recent Posts

See All

ซอฟต์แวร์ PharmVIP พัฒนาโดยนักวิจัยจากธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ สวทช. ✨💻

ทีมวิจัยธนาคารข้อมูล ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ สวทช. นำทีมโดย ดร.จิตติมา พิริยะพงศา 👩🏻‍💻 ได้พัฒนาซอฟต์แวร์ PharmVIP เพื่อวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลพันธุกรรมในยีนที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อยา และร

Comentarios


bottom of page