top of page

✨🧫 "ราสกุล 𝐷𝑎𝑙𝑑𝑖𝑛𝑖𝑎 (Hypoxylaceae) ในประเทศไทย"✨


🧬ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (NBT) ขอนำเสนอเรื่อง "ราสกุล 𝐷𝑎𝑙𝑑𝑖𝑛𝑖𝑎 (Hypoxylaceae) ในประเทศไทย"


🧫 𝐷𝑎𝑙𝑑𝑖𝑛𝑖𝑎 เป็นราขนาดใหญ่จัดอยู่ในกลุ่ม Ascomycetes ทำหน้าที่ในการย่อยสลายซากพืชให้กลายเป็นธาตุอาหารในธรรมชาติ พบกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยลักษณะเด่นของรากลุ่มนี้คือมีการสร้าง Internal concentric zones คล้ายวงปีของต้นไม้ภายใน fruiting bodies 🧫


🧫ปัจจุบันทั่วโลกมีรายงานการค้นพบรา 𝐷𝑎𝑙𝑑𝑖𝑛𝑖𝑎 มากกว่า 100 ชนิด จากการสำรวจและเก็บตัวอย่างในประเทศไทยพบรา 𝐷𝑎𝑙𝑑𝑖𝑛𝑖𝑎 ทั้งสิ้น 8 ชนิด ได้แก่ ชนิดใหม่ 4 ชนิด คือ 𝐷. 𝑐ℎ𝑎𝑖𝑛𝑔𝑑𝑎𝑜𝑒𝑛𝑠𝑖𝑠, 𝐷. 𝑓𝑙𝑎𝑣𝑜𝑔𝑟𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑡𝑎, 𝐷. 𝑝ℎ𝑎𝑑𝑎𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑠𝑖𝑠 และ 𝐷. 𝑠𝑢𝑏𝑣𝑒𝑟𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠𝑎

สายพันธุ์ที่พบครั้งแรกในประเทศไทย 1 ชนิด คือ 𝐷. 𝑏𝑟𝑎𝑐ℎ𝑦𝑠𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎 สายพันธุ์ที่ได้มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งทางอนุกรมวิธาน 1 ชนิด คือ 𝐷. 𝑘𝑟𝑒𝑡𝑧𝑠𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑠 และอีก 2 ชนิด คือ 𝐷. 𝑏𝑎𝑚𝑏𝑢𝑠𝑖𝑐𝑜𝑙𝑎 และ 𝐷. 𝑒𝑠𝑐ℎ𝑠𝑐ℎ𝑜𝑙𝑡𝑧𝑖𝑖 เป็นชนิดที่พบได้ทั่วไป


😊 ถ้าอยากรู้จักราแต่ละชนิดให้มากขึ้นติดตามใน EP ต่อๆ ไปนะครับ 😊


กิติกรรมประกาศ:


🙏🏻 🤝งานนี้สำเร็จได้ด้วยความเอื้อเฟื้อและความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านหัวทุ่ง เหมืองผาแดง และพื้นที่ต่างๆ ที่เราได้เข้าสำรวจ ขอบคุณแหล่งทุนจาก CPMO (NSTDA) ที่สนับสนุนทุนวิจัย ขอบคุณเพื่อนร่วมงานทั้งใน BIOTEC, NBT และ HZI (Germany)

ดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page