top of page

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จทอดพระเนตร NBT

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2565 ณ สวทช. (NAC2022: NSTDA ANNUAL CONFERENCE 2022) ในหัวข้อ พลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม BCG (Revitalizing Thai Economy through BCG Research and Innovation)


จากนั้นทรงเสด็จทอดพระเนตรผลการดำเนินงานของ ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (NBT) โดยมี ตัวแทนนักวิจัย NBT นำโดย ดร.ศิษเฎศ ทองสิมา ผู้อำนวยการธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ และตัวแทนจากเครือข่ายความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ตอบโจทย์พันธกิจหลักของ NBT และ สวทช. ในการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการอนุรักษ์แบบระยะยาว และการใช้ประโยชน์ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด เข้าร่วมรับเสด็จ และจัดนิทรรศการในครั้งนี้ ได้แก่

- งานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สำคัญของประเทศ เช่น UNESCO Global Geopark, - การพัฒนากระบวนการเก็บรักษาทรัพยากรพืชและจุลินทรีย์แบบระยะยาว - การทำ Bio-Data Utilization จากการดำเนินงานภายใต้โครงการจีโนมิกส์ประเทศไทย ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายจีโนมิกส์ประเทศไทยทั้ง 5 หน่วยงาน - การพัฒนาเครื่องมือสารสนเทศสำหรับการทำนาย biomass ร่วมกับ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) - การจัดทำ NBT virtual tour นิทรรศการภาพเสมือนของพื้นที่ปฏิบัติการ และพื้นที่ธรรมชาติแหล่งที่มาของตัวอย่างที่เก็บรักษาใน NBT ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ดู 11 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page