top of page

การจัดการองค์ความรู้

ดำเนินการบริหารข้อมูลเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ โดยได้บริหารจัดการองคฺ์ความรู้อย่างเป็นระบบ  ทั้งในส่วนที่เป็นข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ ข้อมูลพันธุกรรม และข้อมูลเชิงลึก เช่น ข้อมูลโอมิกส์ของพืช จุลินทรีย์ และมนุษย์ โดยมุ่งเผยแพร่ในรูปแบบฐานข้อมูลออนไลน์ที่เปิดให้ใช้งานแก่สาธารณะ เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงของประเทศในการให้บริการด้านข้อมูลและความรู้ที่มีความถูกต้อง

bottom of page