top of page

นิเวศวิทยา

เป้าหมายหลักในงานวิจัยเป็นการศึกษาพลวัตป่าระยะยาว เพื่อให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างพืช สัตว์ สิ่งมีชีวิตต่างๆ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงช่วยในการจัดการทั้งทางด้านการอนุรักษ์ หรือการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ แม้ว่าคลังพืชมุ่งเน้นการเก็บรักษาระยะยาว เพื่อการอนุรักษ์ และเตรียมไว้สำหรับสถานการณ์ของการสูญพันธุ์ หรือภัยธรรมชาติที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ แต่การศึกษาการเปลี่ยนแปลงหรือพลวัต (dynamics) ที่เกิดขึ้น จะเป็นการสร้างความเข้าใจว่า ทำไมสิ่งมีชีวิตนั้นถึงมุ่งสู่สถานะของการสูญพันธุ์ สิ่งมีชีวิตต่างก็มีวิวัฒนาการ (evolution) เพื่อให้สามารถปรับตัว (adaptation) เข้ากับสภาพแวดล้อม พร้อมในการแข่งขัน (competition) สำหรับการอยู่รอด (survival) ของเผ่าพันธุ์ 
ดังนั้นหากจะมีการนำสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือสูญพันธ์กลับคืนสู่ธรรมชาติให้เกิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการในการเรียนรู้วิวัฒนาการ และนิเวศวิทยาของสิ่งมีชีวิตนั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง สาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งของการสูญพันธุ์คือ ถิ่นอาศัยของสิ่งมีชีวิตนั้นได้หายไป มีการเกิดทดแทนด้วยสิ่งใหม่ตลอดเวลา การค้นหาสาเหตุ และการศึกษาในระยะยาวจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำคู่ขนานไปกับการเก็บรักษาพันธุกรรมสิ่งมีชีวิต

Project Gallery

bottom of page