top of page

Bio-data utilization โดย NBT data bank ℹ️ 💻 ✨


💻 ในยุคแห่งดิจิตอล การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ 🔬 ทำให้เราสามารถสร้างและเข้าถึง ข้อมูลชีวภาพ (Bio-data) ได้หลายมิติมากขึ้น 📚 ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลทางพันธุกรรม ข้อมูลพลวัตทางนิเวศวิทยา และข้อมูลอื่น ๆ 🧬🌳 ซึ่งนับวันจะกลายเป็นข้อมูลขนาดใหญ่จำนวนมหาศาลที่รอการจัดการในรูปแบบที่เหมาะสม


📌 วันนี้ทีมวิจัยธนาคารข้อมูลชีวภาพ (NBT data bank) ✨ ขอนำเสนอ Bio-data utilization หรือ การใช้ประโยชน์ข้อมูลชีวภาพ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจของเราที่จะช่วยจัดการข้อมูลชีวภาพเหล่านี้ เพื่อให้เกิดการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 🌍


📌 โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการตัวอย่างและข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ (Specimen & Data Management System) ฐานข้อมูลกลางในรูปแบบออนไลน์ รวมทั้งเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวสารสนเทศ (Bioinformatics platform) 💻 ซึ่งทั้งหมดเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (HPC) ที่สามารถประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งรองรับและส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมบนพื้นฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสำคัญ ℹ️✨


📍หากสนใจเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ NBT หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nbt.or.th หรือ contactus.nbt@gmail.com

14 views0 comments

Comments


bottom of page