top of page

บริการยืมตัวอย่างแห้งเห็ดราในประเทศ

การให้บริการ

เวลาทำการของ Fungarium: 9.00-17.00 น.


ช่วงเวลารับคำร้อง: วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-12.00 น. 


หมายเหตุ ในกรณีที่คำร้องจากลูกค้าเข้ามาหลัง 12.00 น. จะดำเนินการในวันถัดไป

ประวัติพิพิธภัณฑ์เห็ดรา

พิพิธภัณฑ์เห็ดรา หรือ BIOTEC Bangkok Herbarium (BBH) มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่ปี 2539 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในขณะนั้นใช้ชื่อย่อสถานที่เก็บตัวอย่างเห็ดราคือ NBCRC herbarium

Service Level Agreement (SLA) 2021 การยืมตัวอย่างแห้งเห็ดราในประเทศ

  1. ​ส่งมอบตัวอย่างแห้งให้แก่ผู้ขอรับบริการ ภายในระยะเวลา 4 วันทำการ

  2. ให้บริการยืมตัวอย่างครั้งละไม่เกิน 25 ตัวอย่าง

  3. ผู้ยืมข้อ 2 สามารถยืมครั้งต่อไปเมื่อมีการคืนรายการที่ยืมก่อนหน้าครบทุกรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  4. ​SLA นับจากการได้รับเอกสารการยืมครบถ้วน เจ้าหน้าที่ลงเลชรับบริการ

  5. แจ้ง E-mail กลับลูกค้าวันที่รับบริการ ที่เริ่มต้น SLA

เอกสารเพิ่มเติม

เงื่อนไขการพิจารณาตัวอย่างเพื่อการรับฝาก

References I-NS-NBT-01

download

การเก็บรักษาตัวอย่างแห้งขนาดใหญ่

References I-NS-NBT-01

การเก็บรักษาตัวอย่างของเชื้อราในกลุ่มที่สร้างโครงสร้างขนาดเล็ก

References I-NS-NBT-01

Genomic DNA

References I-NS-NBT-01

คุณภาพของตัวอย่างแห้งเห็ดรา

ขึ้นกับวิธีการเก็บตัวอย่างตั้งแต่แรกเริ่มในภาคสนาม จนมาถึงการจัดทำตัวอย่างแห้ง และนำเก็บเข้าคลัง

 

หากเลือกตัวอย่างไม่เหมาะสมตั้งแต่ต้นจะส่งผลให้คุณภาพของตัวอย่างไม่ดีตั้งแต่ ณ เวลาทำแห้งตัวอย่างในภาคสนาม แต่ถ้าเลือกตัวอย่างที่มีคุณภาพแล้ว แต่วิธีการทำแห้งตัวอย่างไม่เหมาะสม จะส่งผลถึงคุณภาพของตัวอย่างแห้งได้

 

เช่น การเสื่อมของเซลไม่สามารถนำมาตรวจสอบได้ภายหลัง การเสื่อมของ DNA ไม่สามารถนำมาสกัดได้ เป็นต้น 

ตัวอย่างที่พิพิธภัณฑ์รับฝากตัวอย่างอ้างอิงเท่านั้น

 

ประเภทตัวอย่างที่ฝากเก็บ คือ

  1. ตัวอย่างแห้งเห็ดรา

  2. ไมโครไสลด์ที่ผนึกแบบถาวร

  3. Genomic DNA ที่เก็บในรูปแบของ Speed Vacuum Dry ที่เหมาะกับการเก็บในห้อง 18 องศา เท่านั้น ส่วนการเก็บ Genomic DNA ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เก็บรักษาที่อุณหภูมิ -80C ซึ่งจะจัดอยู่ในส่วนของบริการของ Gene Bank

มีข้อสงสัย ต้องการซักถาม

หรือ ขอคำปรึกษา ติดต่อได้ 2 ทาง

📩 : bbh.fungarium@nstda.or.th

📞 : +66 2 564 7000 ต่อ 71454​​

ใบยืม
bottom of page