top of page

จีโนมิกส์ประเทศไทย

อัพเดตเมื่อ

วันที่อัพเดตข้อมูล
medical-center.png

loading

Medical Center

pipette.png

loading

National Bioresource Center

medicine (1).png

loading

Sequencing Lab

data warehouse.png

-

loading

QC (WGS)

VCF

Genome Databank

     Genomics Thailand หรือ จีโนมิกส์ประเทศไทย เป็นโครงการวิจัยด้านสุขภาพ วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและสร้างฐานข้อมูลพันธุกรรมขนาดใหญ่ของคนไทย เพื่อให้นักวิจัยได้ใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการศึกษาวิจัยในอนาคตที่เกี่ยวกับสุขภาพของคนไทย ทำให้ประชาชนได้รับการวินิจฉัย การรักษาอย่างจำเพาะและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

     ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (NBT) เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายในการดำเนินงานส่วนของมาตรการที่ 3 ด้านการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลด้านชีวสารสนเทศ โดยดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลด้านชีวสารสนเทศเพื่อรองรับการบริหารจัดการ จัดเก็บ ประมวลผล ข้อมูลพันธุกรรมประชากรไทยทั้งหมด 50,000 รายในโครงการ เพื่อจัดตั้งเป็นฐานข้อมูลความหลากหลายทางพันธุกรรมอ้างอิงเพื่อใช้ประโยชน์ในการวิจัยและการรักษาของประเทศ

GeTH_2.png

บริการ

  • ระบบรับลงทะเบียนอาสาสมัคร

  • Clinical and phenotype database

  • Sample management system 

  • Fast transfer system

  • V@PP (Variant Annotation and Prioritization Platform)

  • ระบบคุ้มครองความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานข้อมูล

database_GeTH.png

บริการของเรา

bottom of page