top of page

บริการคลังเก็บรักษาตัวอย่างแห้งเห็ดรา
BIOTEC  Bangkok Fungarium (BBH)

บริการรับฝากตัวอย่าง พิพิธภัณฑ์เห็ดรา

การให้บริการ

เวลาทำการของ Fungarium: 9.00-17.00 น.


ช่วงเวลารับคำร้อง: วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-12.00 น. 


หมายเหตุ ในกรณีที่คำร้องจากลูกค้าเข้ามาหลัง 12.00 น.

จะดำเนินการในวันถัดไป

ประวัติพิพิธภัณฑ์เห็ดรา

พิพิธภัณฑ์เห็ดรา หรือ BIOTEC Bangkok Herbarium (BBH) มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่ปี 2539 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในขณะนั้นใช้ชื่อย่อสถานที่เก็บตัวอย่างเห็ดราคือ NBCRC herbarium

Service Level Agreement (SLA) 2021 การรับฝากตัวอย่าง

  1. การส่งมอบ BBH code ในกรณีตัวอย่างแห้งเห็ดราผ่านการตรวจสอบคุณภาพ

  2. การปฎิเสธการรับฝาก ในกรณีตัวอย่างแห้งเห็ดราไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ​

  3. ส่งมอบ BBH Code และหรือปฏิเสธการรับฝาก ภายในระยะเวลา 4 วันทำการ

  4. รับบริการฝากตัวอย่างครั้งละไม่เกิน 30 ตัวอย่าง​

  5. SLA เริ่มต้นจากวันที่ตัวอย่าง ถึงที่ทำการ Fungarium และเจ้าหน้าที่ลงเลขที่รับตัวอย่าง 

  6. แจ้ง E-mail กลับลูกค้าวันที่ลงเลขรับตัวอย่าง เริ่มต้นการนับ SLA

เอกสารเพิ่มเติม

ขึ้นทะเบียนผู้ใช้บริการ

References F-NS-NBT-01

download

ใบคำร้อง "ขอฝากตัวอย่าง" 

References F-NS-NBT-02

download

ใบคำร้อง "ขอยืมตัวอย่างและ MTA สำหรับ voucher specimen"

References F-NS-NBT-07

download

ใบคำร้อง "ขอยืมตัวอย่างและ MTA สำหรับ type specimen"

References F-NS-NBT-08

download
download

ใบคำร้อง "ขอคืนตัวอย่าง"

References F-NS-NBT-05

คุณภาพของตัวอย่างแห้งเห็ดรา

ขึ้นกับวิธีการเก็บตัวอย่างตั้งแต่แรกเริ่มในภาคสนาม จนมาถึงการจัดทำตัวอย่างแห้ง และนำเก็บเข้าคลัง

 

หากเลือกตัวอย่างไม่เหมาะสมตั้งแต่ต้นจะส่งผลให้คุณภาพของตัวอย่างไม่ดีตั้งแต่ ณ เวลาทำแห้งตัวอย่างในภาคสนาม แต่ถ้าเลือกตัวอย่างที่มีคุณภาพแล้ว แต่วิธีการทำแห้งตัวอย่างไม่เหมาะสม จะส่งผลถึงคุณภาพของตัวอย่างแห้งได้

 

เช่น การเสื่อมของเซลไม่สามารถนำมาตรวจสอบได้ภายหลัง การเสื่อมของ DNA ไม่สามารถนำมาสกัดได้ เป็นต้น 

ตัวอย่างที่พิพิธภัณฑ์รับฝากตัวอย่างอ้างอิงเท่านั้น

 

ประเภทตัวอย่างที่ฝากเก็บ คือ

  1. ตัวอย่างแห้งเห็ดรา

  2. ไมโครไสลด์ที่ผนึกแบบถาวร

  3. Genomic DNA ที่เก็บในรูปแบของ Speed Vacuum Dry ที่เหมาะกับการเก็บในห้อง 18 องศา เท่านั้น ส่วนการเก็บ Genomic DNA ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เก็บรักษาที่อุณหภูมิ -80C ซึ่งจะจัดอยู่ในส่วนของบริการของ Gene Bank

มีข้อสงสัย ต้องการซักถาม

หรือ ขอคำปรึกษา ติดต่อได้ 2 ทาง

📩 : bbh.fungarium@nstda.or.th

📞 : +66 2 564 7000 ต่อ 71454​​

bottom of page