top of page

ธนาคารพันธุกรรมพืชในสภาพปลอดเชื้อ

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นที่นิยมในการเพิ่มจำนวนพืชในปริมาณมาก ๆ บนพื้นที่จำกัด โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ได้ลักษณะเช่นเดียวกับต้นแม่พันธุ์ทุกประการ อย่างไรก็ตามพืชแต่ละชนิดมีความต้องการที่แตกต่างกันในการเติบโต ดังนั้นเป้าหมายหลักในการศึกษาและวิจัยจึงมุ่งเน้นในการหาสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมในการเก็บรักษา และเพิ่มจำนวน รวมไปถึงการอนุรักษ์สายพันธุ์พืชระยะยาวด้วยเทคนิค cryopreservation
ธนาคารพันธุกรรมพืชในสภาพปลอดเชื้อไม่เพียงแต่มุ่งเน้นถึงการหาวิธีการเก็บรักษาในระดับห้องปฏิบัติการเท่านั้น ทั้งยังมีเป้าหมายในการนำเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเข้าสู่ชุมชน รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมพืชกับทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป้าหมายในการอนุรักษณ์ทรัพยากรชีวภาพของชุมชนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนสืบไป

Project Gallery

bottom of page