top of page

ธนาคารเมล็ดพรรณ

 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของพืชมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก คาดว่ามีมากกว่า 20,000 ชนิด และยังมีการค้นพบชนิดใหม่อยู่อย่างสม่ำเสมอ แต่ในขณะเดียวกันแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากสภาพภูมิอากาศและการใช้ประโยชน์ที่ดินของมนุษย์ ส่งผลต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและเกิดการสูญพันธุ์ในที่สุด
ธนาคารเมล็ดพรรณ (Seed Bank) มุ่งหมายสำคัญเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการอนุรักษ์ในระยะยาว เป็นการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ซึ่งเกิดขึ้นนอกแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (ex-situ Conservation) ดำเนินการจัดเก็บเมล็ดด้วยกระบวนการที่มีมาตรฐาน ด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันปัญหาการสูญพันธุ์ในอนาคต

Project Gallery

bottom of page