top of page

ความหลากหลายจุลินทรีย์ในสภาพแวดล้อมพิเศษ: กรณีศึกษาในถ้ำของอุทยานธรณีสตูล ซึ่งเป็นสมาชิกของอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geoparks)

จำนวนตัวอย่างที่พบ

  • 2,000

จำนวนความหลากชนิด

  • 200

พื้นที่วิจัย

  • จังหวัดสตูล

M1.jpg

บทคัดย่อ

นักวิจัยจาก NBT ร่วมเดินทางกับอุทยานธรณีสตูล มหาวิทยาลัยมหิดลและกรมทรัพยากรธรณี ดำเนินการสํารวจ เก็บตัวอย่างและจัดจําแนกชนิดของจุลินทรียที่พบภายในถ้ำในอุทยานธรณีสตูล จํานวน 2 ถํ้า ได้แก่ ถ้ำเลเสตโกดอน ที่มุ่งเน้นศึกษาความหลากหลายของรา และถ้ำภูผาเพชรมุ่งเน้นศึกษาความหลากหลายของราและแบคทีเรีย โดยทำการเลือกสุ่มเก็บตัวอย่าง เช่น หิน อากาศ น้ำ ดินหรือตะกอน หรือ อินทรียวัตถุ จากนั้นจัดจำแนกชนิดของจุลินทรีย์ด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยา ชีวโมเลกุล และอนุกรมวิธานเชิงเคมี พร้อมทั้งวิเคราะห์ลักษณะ ชนิดและ ประเภทของหินจากถ้ำเลเสตโกดอนและถ้ำภูผาเพชร

M2.jpg

เนื้อหาโครงการ

นักวิจัยจาก NBT ร่วมเดินทางกับอุทยานธรณีสตูล มหาวิทยาลัยมหิดลและกรมทรัพยากรธรณี ดำเนินการสํารวจ เก็บตัวอย่างและจัดจําแนกชนิดของจุลินทรียที่พบภายในถ้ำในอุทยานธรณีสตูล จํานวน 2 ถํ้า ได้แก่ ถ้ำเลเสตโกดอน ที่มุ่งเน้นศึกษาความหลากหลายของรา และถ้ำภูผาเพชรมุ่งเน้นศึกษาความหลากหลายของราและแบคทีเรีย โดยทำการเลือกสุ่มเก็บตัวอย่าง เช่น หิน อากาศ น้ำ ดินหรือตะกอน หรือ อินทรียวัตถุ จากนั้นจัดจำแนกชนิดของจุลินทรีย์ด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยา ชีวโมเลกุล และอนุกรมวิธานเชิงเคมี พร้อมทั้งวิเคราะห์ลักษณะ ชนิดและ ประเภทของหินจากถ้ำเลเสตโกดอนและถ้ำภูผาเพชร

ผลงานตีพิมพ์
M3.jpg
bottom of page